Loomio

Wybory do rad osiedli

MJ
Mateusz Jarosiewicz Public Seen by 384

Wrocławskie osiedla czekają na nowych radnych. Każdy, kto mieszka we Wrocławiu i czuje, że chciałby działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia, może wystartować w wyborach.

Za niespełna dwa miesiące, 23 kwietnia 2017 r., wrocławianie pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedli. Każdy, kto mieszka we Wrocławiu i czuje, że chciałby działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia, może wystartować w wyborach. Wystarczy zgłosić swoją kandydaturę, zebrać głosy poparcia, a później aktywnie prowadzić kampanię wyborczą na swoim osiedlu.

Osoba, która chciałaby aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności, może zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do rady osiedla. Jest kilka warunków formalnych, które musi spełnić:

mieć ukończone 18 lat,
posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE,
mieszkać na terenie osiedla, z którego kandyduje i być wpisana do stałego rejestru wyborców w tym osiedlu,
dysponować pełnią praw, by startować w wyborach.
Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Aby dokonać zgłoszenia należy pobrać i wypełnić formularze dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocławia TUTAJ. http://www.bip.um.wroc.pl/ Niezbędne jest także zebranie minimum 15 głosów poparcia wśród mieszkańców osiedla. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 do 24 marca w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Sukiennice 9).

Po spełnieniu wymogów formalnych i zarejestrowaniu kandydatury, można rozpocząć kampanię wyborczą wśród mieszkańców osiedla.

Co może rada osiedla?

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Rada może np. wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu. Może podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPK lub organizacji ruchu na osiedlu, o stworzenie miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkańcom.

Rada osiedla opiniuje także ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu, jak też może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta (w 2016 r. do rad osiedli trafiło ok. 1,8 mln zł) oraz występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym centra aktywności, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe (w 2016 r. było to ok. 1 mln zł). Wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

Informacja ze strony:
http://wroclaw.gosc.pl/doc/3729368.Kandyduj-do-rady-osiedla

Więcej informacji o osiedlach:
http://www.osiedle.wroc.pl/

MJ

Mateusz Jarosiewicz Sun 5 Mar 2017

Jakie są kompetencje rady osiedla?

"Osiedla mogą wydawać opinię na temat szeregu spraw, o których decydują władze gminy. Opinie te nie są wiążące, ale mogą mieć wpływ na kształt tych decyzji. Opinie osiedli mogą dotyczyć projektów następujących uchwał lub decyzji:
- dotyczących łączenia, likwidacji lub przekształcania lokalnych placówek oświatowych, instytucji kultury, rekreacji i sportu oraz zakładów publicznej opieki zdrowotnej,
- zmian w organizacji ruchu, pozwoleń na sprzedaż alkoholu i rozmieszczenia targowisk,
- działań dotyczących ochrony środowiska,
- planach lokalnych inwestycji użyteczności publicznej oraz planach remontów,

Oprócz tego przedstawiciele osiedli mogą opiniować działanie organów władz miejskich."
Autor: Jakub Malicki
http://dolny-slask24h.pl/wiadomosci/2812/co-moga-rady-osiedla

SE

Sun 5 Mar 2017

Co jest istotne, to obecnie we Wrocławiu jest dyskusja publiczna na temat zwiększenia możliwości i kompetencji rad osiedli. Są projekty uchwał, które mają zwiększyć te kompetencje i zwiększyć budżet rad osiedli.

MJ

Mateusz Jarosiewicz Mon 6 Mar 2017

Artykuł na temat rad osiedlowych wraz ze studium propozycji zmian stworzył aktywista miejski Damian Wojciech Dudała:
https://damiandudala.eu/wroclawskie-rady-osiedli-zbedny-balast-czy-tylko-do-poprawki/

15 listopada odbył się panel dyskusyjny m.in. ruchu WRObywatel, OK Wrocław 2018, Wrocławskiego Ruchu Obywatelskiego i Platformy Obywatelskiej w którym przedstawiono propozycję zastosowaniu we Wrocławiu tzw. "Modelu Poznańskiego" opartego o m.in.:
1. Ustanowienie budżetu inwestycyjnego dla każdej Rady Osiedla.
2. Wzrost środków finansowych do zagospodarowania przez Rady Osiedla do poziomu 1% budżetu miasta ogółem, z uwzględnieniem budżetu inwestycyjnego.
3. Nadanie Radzie Osiedla inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących osiedla.
4. Zwiększenie funkcji opiniodawczej Rad Osiedla.

http://wro.org.pl/2016/11/15/jaka-przyszlosc-rad-osiedli-we-wroclawiu-podyskutujmy/

22 lutego członkowie rad osiedli skupionych wokół Wrocławskiego Forum Osiedlowego wraz z radnymi PiS przygotowali projekt ustawy przekazującej w ręce rad osiedli dodatkowe środki:
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawskie-rady-osiedli-dostana-40-mln-zl-do-podzialu-jest-juz-projekt-uchwaly,wia5-3266-32082.html
Społecznicy nie dostawaliby tych pieniędzy „do ręki” – osiedla wskazywałby inwestycje do wykonania w ramach przydzielonej kwoty, a magistrat musiałby je zrealizować.

Wygląda na to, że praktycznie wszystkie znaczące siły polityczne we Wrocławiu popierają wzrost odpowiedzianości, budżetu i znaczenia rad osiedlowych.